Mahalagang Paalala: Alamin kung paano mapoprotektahan ang sarili laban sa 2019-nCov.

Isang paalala mula sa inyong Kagawaran ng Kalusugan.

#ItoangTotoo #2019nCoV

 #novelcoronavirus

https://www.doh.gov.ph/